Svakt kalkfattig moderat snøleie karakteriseres av relativt artsfattig feltsjikt av graminider og urter, sjelden litt lyng. Vedaktige planter spiller underordnet rolle. Bunnsjiktet er hovedsakelig av moser, noe lav.

Økologisk karakteristikk

Moderate snøleier kjennetegnes ved et middels langvarig snødekke som beskytter vegetasjonen mot lave temperaturer vinterstid. Snøen smelter som oftest ut i juni. T7-C-2 finnes på fastmark i skråninger på relativt kalkfattig og veldrenert jord som til tider kan tørke ut. Forekommer i LA og nedre del av MA i nedre deler av rabbe-snøleiegradienten. Grenser nedad mot seine snøleier og oppover mot leside og fjellhei. Merk at trinnene langs rabbe-snøleiegradienten kan fordele seg annerledes i terrenget, siden fullstendige terrengprofiler med typisk sonering ofte ikke finnes. Flere arter felles med T7-C-1, men skilles fra denne typen ved innslag av noen litt mer kalkkrevende graminider og urter, og mot rikere typer ved mangel på intermediære og mer kalkkrevende arter. Moderate snøleier kan også forekomme på åpen mark nedenfor skoggrensen på steder der mye snø samles og blir liggende lenge utover vekstsesongen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Hellende terreng. Noe grønnlig i farge.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1. Mest vanlig i LA. 

Viktigste forvekslingstyper