Kartleggingsenheten består av fast berg uten jordekke, enten uten vegetasjon eller med lav og moser.

Økologisk karakteristikk

Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke på flatberg, bergknauser og bergvegger på temmelig til ekstremt kalkrike bergarter. Finnes på eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger og i åpen mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre enheter innen nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik berggrunn inngår. På grunn av manglende jorddekke består vegetasjonen av organismer uten røtter; moser og lav. Karplanter inngå ikke, men kan forekomme i sprekker og på små hyller i tilknytning til typen. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i enheten når de er helt omsluttet av nakent berg. Betydelig variasjon i artssammensetning også som følge av variasjon blant annet i overrisling . Nakent berg forekommer ofte i mosaikk med andre natursystemer, for eksempel åpen grunnlendt mark (T2).

Utbredelse og regional fordeling

BN-HA, O2-C1. 

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.

Viktigste forvekslingstyper