Forekommer på elveører med silt og leire på beskyttede steder, ofte i indre del av elveører, flomløp eller evjer. Kartleggingsenheten består av åpen og pionerpreget vegetasjon dominert av moser, urter og graminider. Vegetasjonsdekningen varierer fra manglende til relativt tett.

Økologisk karakteristikk

Forekommer i flomsonen først og fremst langs elver, men også på flate strender langs større innsjøer, der flompåvirkningen er så sterk at trær ikke etableres. Dannes ved vekslende sedimentasjon og erosjon av flomvann. Forekommer bl.a. i evjer, og slake, stilleflytende elvepartier, men med så sterk flomeksponering at tresjikt ikke dannes. Eksponeringsgrad lavere enn for T18-C-1. Humusfattig substrat dominert av silt og leire, på fattig og intermediært substrat. Skilles fra kalkrik flomfastmark ved mangel på kalkkrevende arter (KA·fgh) og fra flommark på sand, grus og stein etter kornstørrelse.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

 Svakt hellende flater langs innsjøer og elver. Størst utstrekning i nedre del av vassdrag, der dalene flater ut. Typisk også i slake dalstrekninger og der en elv munner ut i en annen elv. Ofte i flomløp eller i mosaikk med åpen flomfastmark på sand, grus og stein. Kan variere noe i utstrekning over tid pga. elvas dynamikk.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O2-C1. Finnes i hele landet, mest typisk på Østlandet, i Trøndelag og Nordland til Finnmark, samt indre fjordstøk på Vestlandet. Mangler i ytre kyststrøk.

Viktigste forvekslingstyper