Blokkdeponier er blokkdominert, oftest naken mark der det eventuelt bare forekommer noe spredt vegetasjonsdekke.

Økologisk karakteristikk

Blokk-deponier er steintipper anlagt i forbindelse med utbygginger, vegfyllinger dominert av blokker og lignende arealer der det er deponert steinblokker. Dette er arealer som koloniseres seint og vil være uten vegetasjon i lang tid. Ettersuksesjons­tilstanden forventes ikke nådd i løpet av 150 år. Arealer med steinblokker der suksesjon forventes å gå raskt, for eksempel arealer med organisk materiale mellom steinene og/eller jord, sand eller grus, tilhører T35. Suksesjonen starter med naken mark og vil i stor grad være områdespesifikk, og avhengig av substratets egenskap, som bl.a. kalkinnhold, omkringliggende natursystemer, plassering i landskapet, og lignende forhold. Det finnes ingen kunnskap som gjør det mulig å systematisere denne variasjonen i et hensiktsmessig grunntypesystem, og derfor er ingen liste over diagnostiske arter gjengitt. Over lang tid vil steinblokker koloniseres av lav og moser, og etterhvert også spredte karplanter mellom blokkene. På toppen av steinblokkene vil tørketolerante karplanter etablere seg, for eksempel arter som stankstorkenebb Geranium robertianum, smørbukk Hylotelephium maximum, bitterbergknapp Sedum acre og småsmelle Atocion rupestre.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Oftest i tilknytning til utbyggings- og industriområder. Skilles fra omkringliggende vegetasjon ut fra avvikende form, struktur og farge.

Utbredelse og regional fordeling

BN-LA, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper