Mangler busksjikt og består av heipreget vegetasjon med nokså tett feltsjikt dominert av graminider, med innslag av kalkkrevende urter. I bunnsjiktet inngår moser og lav.

Økologisk karakteristikk

Kalkrikt grassnøleie erstatter fjellhei, leside og tundra (T3) i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone, der kartleggingsenheten erstatter typiske moderate snøleier i hovedtype T7 på trinn SV∙ab langs variabelen snødekkebetinget vekstsesongreduksjon. Vegetasjonen karakteriseres ved innslag av arter fra tørrgrashei som bl.a. rabbesiv, delvis på bekostning av smyle, fjellgulaks og finnskjegg som er typiske arter i de lavalpine moderate snøleiene. Islandslav er vanlig og ofte dominerende i bunnsjiktet. Høydebetinget temperaturreduksjon, muligens også solifluksjon, er medvirkende årsaker til at T22 overtar for T7. Kartleggingsenheten finnes på kalkrik mark i øvre del av LA og i MA i skråninger, forsenkninger og på flater med middels tykt snødekke som smelter ut i juni/juli. Den finnes både på veldrenert mark og på mark som holdes fuktig lenge pga. snøsmelting, der fuktighetskrevende arter kan forekomme. Skilles fra T22-C-3 ved forekomst av kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt til hellende terreng.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O2-C1.

Viktigste forvekslingstyper