Hos Artsdatabanken finnes mengder av data og informasjon om naturmangfoldet i Norge som du fritt kan laste ned. Disse er levert av kunnskapsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, forvaltning, næringsliv og privatpersoner.

Dersom du ønsker å hente data fra Artsdatabanken finner du det du leter etter ved å søke i eller laste ned datasett. Våre data ligger per i dag i seks ulike databaser.

Data fra Artskart

Artskart inneholder stedfestet artsinformasjon fra Norge og Svalbard. Her kan du se hvilke arter som finnes i ditt område, og du kan blant annet søke etter rødlistete arter og fremmede arter.

Data om artsnavn

Her kan du hente informasjon om gyldige vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder (International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature), synonymer og anbefalte navn på bokmål, nynorsk og (for mange arter) nordsamisk.

Data om rødlistete arter

Her finner du data fra Norsk rødliste for arter 2021. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og frittstående enkeltpersoner med spisskompetanse. Vurderingen av artene er basert på kriterier utarbeidet av den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN).

Data om rødlistete naturtyper

Her finner du informasjon fra Norsk rødliste for naturtyper 2018. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Data om fremmede arter

Fremmedartslista 2023 viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Søk enkeltarter, eller gjøre et filtrert søk tilpasset dine behov.

Data og kodetjenester fra Natur i Norge

Artsdatabanken tilbyr standardiserte, versjonerte kodetjenester for NiN, som kan brukes i blant annet eksterne kartleggingsapplikasjoner. Det vil gi brukerne muligheter for å holde orden på versjoneringer og alle gyldige koder i NiN-systemet.

Økt bruk av NiN i kartlegging hos flere aktører gir utfordringer knyttet til dataflyt og datautveksling. For å kunne håndtere dette, har Artsdatabanken startet utvikling av en egen kartstandard for NiN innenfor det nasjonale rammeverket for stedfestet informasjon, SOSI. En egen SOSI-standard for NiN vil forenkle datautveksling mellom ulike aktører i samfunnet.

Artsdatabanken tilbyr egne standardiserte versjonerte kodetjenester for NiN på .JSON format for bruk i eksterne systemer. Nyhet 2021: mulighet for å eksportere kodelister på .csv-format: 

Versjon v2.3 lagt ut desember 2021 (inkluderer ny inndeling av natursystem i ferskvann, og rikere koblinger mellom natursystem og LKM'er)

Kodetjenesten finner du her https://nin-kode-api.artsdatabanken.no/swagger/index.html