Grunne kilder på mineraljord eller med svak torvdannelse. Kartleggingsenheten har mosedominert vegetasjon som nær kildefremspringet skiller seg klart fra omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra manglende til svært frodig. Her er graminider vanligst, men også urter, lyng og vier inngår og øker mot kildekanten.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenhenten består av kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Typen er en grunnkilde, dvs. et konsentrert vannframspring omgitt av fastmark, i motsetning til torvmarkskilder som er omgitt av torvmark. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant mot intermediær og middelsrik myr. Selve kilden er karakterisert av et teppe av moser der kildetvebladmose og/eller kildemoser dominerer. Ellers er det svært stor variasjon i artssammensetning. Graminider vanligst, men også urter, lyng og vier inngår og øker mot kildekanten. Mange arter er felles med intermediær myr og annen fattig til intermediær vegetasjon.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet.

Viktigste forvekslingstyper