Vingespenn

24-28 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Altaj og Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord Hamarøy i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), dauvnesle og syre (Rumex).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skogkanter, lysninger og på krattbevokste steder.