Vingespenn

24-30 mm.

Kjennetegn

Nyklekte eksemplarer er lyst blågrønne, men fargen falmer raskt til nesten hvit. Ytre og indre mellomlinje på framvingen samt tverrlinjen på bakvingen er svakt bølget. Arten er svært lik blåbærbladmåler, men hos denne er tverrlinjene sterkere tannet.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste delene, Kaukasus, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Østlandet nord til Tyrifjorden, dessuten langs Sørlandskysten og langs fjordene på Vestlandet nord til Lærdal.

Unge stadier

Larven lever i juli-september, hovedsakelig på bjørk (Betula) men også på andre løvtrær som eik (Quercus), or (Alnus) og hassel. Overvintringen skjer som puppe.

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli.

Økologi

I løvskogbryn og kratt. Sommerfuglen flyr i skumringen og om natta.