Vingespenn

18–21 mm.

Kjennetegn

Den tilspissede vingeformen samt kontrasten mellom vingenes lyse deler og de mørkere ytterkantene, er karakteristisk.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Mongolia og det sørlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden langs Sørlandskysten og ved Oslofjorden. Det foreligger et gammelt funn fra Odalen i det sørlige Hedmark.

Unge stadier

Larven lever på blomster, frø og blad av en mengde ulike urter.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

På tørre strandenger.