Vingespenn

33-36 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Mongolia og Japan.

Utbredelse i Norge

Meget vanlig over hele landet. I fjellbjørkeskogen kan arten opptre i uhorvelige mengder, og av og til snauspiser den bjørka over store områder.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, men særlig bjørk (Betula) or (Alnus), vier og selje (Salix).

Flyvetid

September - medio oktober.

Økologi

Overalt der det vokser bjørk.