Vingespenn

19-24 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til Kurilene og Japan. I Mellom- og Sør-Europa mest i fjellområder.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Troms.

Unge stadier

Larven lever på moser, men i fangenskap har larven også blitt alt opp med visne blad av ulike urter.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I skyggefull skog, først og fremst granskog.