Vingespenn

17–21 mm.

Kjennetegn

Arten kan forveksles med brun dvergmåler, men har bølgelinjen tydeligere markert med hvite pletter, er mindre og har mer butt vingeform.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden nord til Rana i Nordland. Imidlertid er det gjort få funn på Vestlandet.

Unge stadier

Larven lever på solbær, hagerips, humle og nesle (Urtica).

Flyvetid

Ultimo mai - medio august i to generasjoner.

Økologi

Ved skogkanter og kratt, også i hager.