Vingespenn

21-24 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Mongolia og Sibir.

Utbredelse i Norge

Finnes lokalt ved Tyrifjorden og i den nordlige og midtre delen av Gudbrandsdalen i Oppland. Fra eldre tid forekommer kun et funn fra Bærum i Akershus.

Unge stadier

Larven lever på gulmaure.

Flyvetid

Medio juni - primo august i to sammenhengende generasjoner.

Økologi

På tørrenger og tørrbakker.