Vingespenn

24-28 mm.

Kjennetegn

Vingenes overside er mørkt brun. Framvingen har grå skygger og 1-3 hvite punkter på framkanten ca. 1/5 fra ytterkanten. Langs ytterkanten er det en rad med lyse punkter. Disse fortsetter videre nedover langs bakvingens ytterkant. Hos hannen danner framvingens framkant en fold.

Totalutbredelse

Det meste av Europa og østover til Kina.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i lavlandet på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet, og forekommer også i midtre del av Gudbrandsdalen. På Vestlandet er arten sjelden, nordligst påvist på Sunnmøre.

Unge stadier

Larven lever på tiriltunge og andre planter i erteblomstfamilien. Larveutviklingen skjer i juli-september, og larven overvintrer som fullvoksen i et sammenspunnet blad. Forpupningen finner sted inne i spinnet om våren.

Flyvetid

Medio mai - medio juni.

Økologi

På skogslysninger med lav urtevegetasjon, grusveier og grøftekanter.