Vingespenn

29-33 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, Kasakhstan, mot øst til Sakhalin, Kurilene og Korea.

Utbredelse i Norge

Vanlig til den nordlige delen av Nordland fylke.

Unge stadier

Larven lever på ulike urter, spesielt erteplanter.

Flyvetid

Ultimo juni - august.

Økologi

På enger og andre typer åpne, udyrkede biotoper.