Heidvergmåler er en liten, gråbrun måler med svake mørke tegninger. Arten er med sikkerhet kjent fra Agder, men utbredelsen i Norge er dårlig kjent på grunn av historisk sammenblanding med brun dvergmåler. Arten lever på lynghei, og larven lever av røsslyng og muligens også andre urter.

Vingespenn

18–24 mm.

Kjennetegn

Heidvergmåler er en liten måler med relativt slank framvinge og liten bakvinge. Framvingen er nokså ensfarget gråbrun med en tydelig, svart diskflekk og med svakere, svarte tegninger langs framkanten.

Forvekslingsarter

Heidvergmåler er svært lik flere andre arter i slekten Eupithecia. Arten ligner særlig på brun dvergmåler Eupithecia absinthiata, og de to artene har tradisjonelt ofte blitt oppfattet som én art. De to artene kan knapt skilles på utseendet og heller ikke på genitaliene. De kan imidlertid skilles på DNA, og det finnes små men overlappende morfologiske forskjeller. Heidvergmåler er overveiende litt mindre og har litt mer grålig farge, mens brun dvergmåler er noe større og har noe mer brunlig farge. Brun dvergmåler er til forskjell fra heidvergmåler ikke sterkt knyttet til lynghei.

Totalutbredelse

Artens totalutbredelse er ukjent på grunn av sammenblandingen med den nærstående arten brun dvergmåler.

Utbredelse i Norge

Arten er med sikkerhet funnet noen få ganger i Agder. Den forekommer trolig flere steder i Norge, men utbredelsen er dårlig kjent på grunn av sammenblanding med brun dvergmåler.

Unge stadier

Larven lever på røsslyng Calluna vulgaris og trolig også på andre urter.

Flyvetid

Juli - medio august

Økologi

Arten lever på røsslyngheier.