Vingespenn

23-28 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Uhyre sjelden. Det foreligger gamle funn fra Saltdalen i Nordland og fra Skien i telemark. I nyere tid kun funnet på en meget begrenset lokalitet i Bærum i Akershus.

Unge stadier

Larven lever på trollbær.

Flyvetid

Primo - medio juni.

Økologi

I lysninger i granskog på moldrik jord.