Vingespenn

27-33 mm.

Kjennetegn

Hannen er større enn hunnen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til det vestlige Sibir, Kasakhstan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Tromsø.

Unge stadier

Larven lever på Salix-arter (selje vier, pil), osp, bjørk (Betula), blåbær og blokkebær.

Flyvetid

Ultimo juli - medio september.

Økologi

I åpen skog, myrkanter og skogbryn.