Vingespenn

18-20 mm.

Totalutbredelse

Europa, Kaukasus, mot øst til det vestlige Sibir.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden i lavlandet lengst i sør, men vanlig i høyereliggende strøk og i Nord-Norge.

Unge stadier

Larven lever på engkall (Rhinanthus) og marimjelle (Melampyrum).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På enger.