Vingespenn

34-37 mm.

Kjennetegn

Den sjeldne 2. generasjonen er 30-34 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, østover gjennom Sibir og Mongolia til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær.

Flyvetid

Medio april - primo juni. En fåtallig 2. generasjon forekommer i august.

Økologi

I skog og kratt.