Vingespenn

25-29 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Amur i det østligste Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet nord til Elverum. På Vestlandet kun i den sørlige delen av Rogaland. Arten er tatt en gang på Kongsvoll, Dovre, men dette skyldes sannsynligvis transport med bil eller tog.

Unge stadier

Larven lever især på trollhegg, men også på bjørk (Betula) og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Ultimo mai - primo juli samt en partiell 2. generasjon i august.

Økologi

I åpen løv- og blandingsskog.