Vingespenn

29-50 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Ikke sjelden nord til Namsos i Nord-Trøndelag. Vanligvis opptrer arten enkeltvis.

Unge stadier

Larven lever hovedsakelig på or (Alnus), men kan også leve på andre løvtrær og busker som selje, vier og pil (Salix) og eik (Quercus).

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I skog og kratt, oftest på fuktige steder.