Vingespenn

35-40 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, Kaukasus, mot øst til Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Ytterst spredt og lokalt forekommende langs kysten fra ytre Oslofjord til Sognefjorden. På Vestlandet inne i fjordene.

Unge stadier

Larven lever på alm, men skal kunne forekomme på andre løvtrær også. I Norge kun kjent fra lokaliteter med alm.

Flyvetid

Medio juni - medio juli.

Økologi

I løvskog, gjerne hagemarkskog.