Dominans er naturvariasjon relatert til forekomst av enkeltarter eller grupper av arter i stor mengde eller tetthet, fortrinnsvis i øverste vegetasjonssjikt (for eksempel dominerende treslag), som ikke kan forklares som variasjon langs lokale miljøgradienter, regionale gradienter eller som tilstandsvariasjon, men som likevel er viktig for økosystemenes funksjon og artsmangfold.

Beskrivelse av dominans skal ta utgangspunkt i en sortering av aktuelle arter eller grupper av arter i kategorier etter vokseform, livsform eller økologisk funksjon. Innen hver kategori begrenses utvalget av arter og artsgrupper som listes eksplisitt i beskrivelsessystemet. Det er for eksempel lite hensiktsmessig å liste opp i et beskrivelsessystem hundrevis av arter som aldri eller nesten aldri forekommer som dominant i en gitt hovedtype.

Det teoretiske grunnlaget for dominans som kilde til variasjon drøftes i Artikkel 1: D3i, i Artikkel 1: E6 knyttes dominans til ulike naturtypenivåer, og Artikkel 1: G3d gir et overblikk over bruken av dominans i NiN versjon 1.

I versjon 1 av NiN et det foreløpig bare utarbeidet ett system for å beskrive dominans; for natursystem-hovedtyper med skog. Dette systemet er vist i Artikkel 1: Fig. 75 og tar utgangspunkt i en sortering av potensielle dominanter i fire kategorier; bartrær, edellauvtrær, boreale lauvtrær og vier og pil.