Vinden har mye mindre kraft til å erodere enn vann og is, fordi luft har så liten tetthet. Vinden kan derfor bare flytte små partikler, først og fremst sand. Landformgruppa landformer knyttet til vindprosesser består bare av en landformenhet, flygesanddyne, som finnes på steder der sterke vinder stadig tilfører ny sand.

Kort om landformgruppa

Luft er et medium med liten tetthet. Vinden har derfor gjennomgående mye svakere eroderende kraft enn vann og is, og kan bare flytte små partikler med lav holdfasthet til underlaget (i Norge først og fremst tørr sand). Landformgruppa landformer knyttet til vindprosesser (VP) omfatter bare en landformenhet, flygesanddyne, som finnes på steder med tidvis sterk vind og kontinuerlig tilgang på sand.

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Flygesanddyner er karakteriserende elementer (inngår i beskrivelsesystemet for) hovedtyper på landskapsnivå, uten klar tilknytning til spesifikke landskapshovedtyper.

Som sammensatt landform er flygesandfelt (større områder dominert av flygesanddyner) knyttet til natursystem-hovedtypen sanddynemark.

Variabeltype

Variabeltype: SA (én tetthets- og konsentrasjonsvariabel).

Variabelformel: A7 (arealandel med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er).

Definisjoner og landformenheter

Kortfattet definisjon av landformenheten flygesanddyne (VP–1), som utgjør landformgruppa landformer knyttet til vindprosesser (VP), er gitt i Tabell 1.