Økoklinen vanntilførsel til fast fjell (VA) beskriver steder på fast fjell med spesielle vanntilførselsforhold, for eksempel groper med stående vann, steder der det renner bekker etter regnvær (sildrevannsrenner) og overhengende berg som aldri tilføres vann. På slike steder finnes spesielle arter, først og fremst av mose og lav.

Kort om økoklinen

Økoklinen vanntilførsel til fast fjell (VA) omfatter mikrohabitater på fast fjell, betinget av spesielle vanntilførselsforhold og assosiert med forekomst av spesielle arter eller spesielle samfunn, først og fremst av moser og lav.

Naturtypenivåer der økoklinen inngår i beskrivelsessystemet

Vanntilførsel til fast fjell (VA) er relevant for bruk i beskrivelsessystem for fullstendig arealkarakteristikk på livsmedium-nivået.

Variabeltype

Variabeltype: N (naturlig trinndelt variasjon; økoklinal variasjon i vid forstand).

Variabelformel: FE5 (ikke-ordnet faktorvariabel med envalgsavkryssing; 5 trinn).

Økoklinuttrykk og trinndeling

Vanntilførsel til fast fjell (VA) har ett økoklinuttrykk. Faktornivåene i trinndelingen av vanntilførsel til fast fjell (VA) spesifiserer fire kvalitativt ulike mikrohabitater på fast fjell (Tabell 1, Bilde 1–4) som er definert på grunnlag av spesielle vanntilførselsforhold [normalsituasjonen beskrives som vanntilførsel til fast fjell (VA) trinn Y1 uten spesielle vanntilførsler].

Relevant skala

Vanntilførsel til fast fjell (VA) omfatter opp spesielle mikrohabitater på fast fjell som livsmedium. Disse mikrohabitatene har noe ulik utstrekning. Arealenheter med vanntilførsel til fast fjell (VA) trinn Y2 temporære vannansamlinger har oftest utstrekning under 1 m (Bilde 2) mens trinn Y5 overheng (Bilde 4) kan ha en utstrekning på flere hundre m2. Typisk skalaintervall for trinnene av vanntilførsel til fast fjell (VA), er mellom 25 cm og 10 m (10–0,5–101 m).

Relasjon til andre økokliner

Økoklinen vanntilførsel til fast fjell (VA) fanger opp de viktigste kategoriene av spesielle vanntilførsler til fast fjell (natursystem-hovedtypene strandberg og nakent berg, livsmedium-hovedtypen grovere uorganiske substrater på land). Vanntilførsel til fast fjell (VA) trinn Y2 temporære vannansamlinger, trinn Y3 sildrevannsrenner og trinn Y4 vannframspring er paralleller til vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) trinn A2 fuktmark, mens vanntilførsel til fast fjell (VA) trinn Y1 uten spesielle vanntilførsler og trinn Y5 overheng er paralleller til vannmetning: vannmetning av marka (VM–A) trinn A1 veldrenert mark.

Vanntilførsel til fast fjell (VA) trinn Y4 vannframspring representerer rheogent vann [økoklinen kildevannspåvirkning: kildevannstilførsel til marka (KI–A) trinn A4 svakt rheogen markfukting eller høyere trinn; se også Artikkel 21].

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

’Vanntilførsel til fast fjell’ gir en enkel beskrivelse av hva økoklinen dekker.

Karakterisering av trinnene

Nivåene langs økoklinen vanntilførsel til fast fjell (VA) representerer lett gjenkjennelige mikrohabitater knyttet til livsmedier på fast fjell (se Tabell 1).

Sammenlikning av trinndeling i NiN med trinndeling i andre arbeider

mikrohabitater som omfattes av vanntilførsel til fast fjell (VA) er i liten grad omtalt i litteraturen, med unntak for trinn Y5 overheng.