Løse masser vil, når friksjonen er lav nok, rase eller skli ned en skråning inntil de når bunnen av skråningen eller møter en hindring som bremser dem opp. Massetransport som dette skjer både på land og i vann. Denne landformgruppa omfatter fire landformenheter, som spenner fra store marine gjel til små pløyespor. Landformene marint skredområde og vandrende marin sanddyne inngår også i denne landformen.

Kort om landformgruppa

En masse som hviler mot et skrånende underlag som gir liten motstand mot bevegelse (lav friksjon), har potensiale til å rase utfor eller skli ned skråningen. En slik massebevegelse vil fortsette inntil massen når bunnen av skråningen eller møter en hindring. Massetransport finner sted både på land og i vann. Landformgruppa landformer knyttet til marine strøm- og rasprosesser (MR) omfatter fire landformenheter, hvorav store marine gjel definerer en type på landskapsnivået og de øvrige tre utgjør mer eller mindre distinkte landformer som spenner over et stort størrelsesspekter.

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Landformenheten marint gjel (MR–1) definerer landskapstypen kontinentalskråningen [2] marint gjel. De øvrige tre landformenhetene er viktige karakteriserende elementer i typer på landskapsnivået; marint skredområde (MR–2) først og fremst knyttet til kontinentalskråningen [1] jevn kontinentalskråning, men også til fjord- og dallandskap [1] marint dallandskap; sammensatte landformer med vandrende marin sanddyne (MR–3) og pløyespor (MR–4) forekommer først og fremst i tilknytning til slettelandskap [3] kontinentalsokkelslette.

Variabeltype

Variabeltype: SA+SB (sammensatt variabel som består av 4 enkeltvariabler; tre trinndelte andelsvariabler og én binær enkeltvariabel).

Variabelformel: 3A7+B [tre andelsvariabler for arealandel med forekomst av sammensatte landformenheter med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er; og én binær variabel, det vil si registrering av forekomst/fravær).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de fire landformenhetene som utgjør den sammensatte landformvariabelen landformer knyttet til marine strøm- og rasprosesser (MR) er gitt i Tabell 1.