Økoklinen frostvirkning på marka (FM) fanger opp de vanligste typene av jorddekt mark som er formet av frostfenomener; flytjordsmark, oppfrysingsmark og permafrostmark.

Kort om økoklinen

Frostvirkning på marka (FM) omfatter ulike kategorier av mark i alpine og arktiske områder hvis struktur og artssammensetning er skapt av spesifikke frostrelaterte fenomener; permafrostmark med tynt aktivt lag, flytjordsmark og oppfrysingsmark. Mark preget av frostvirkning er ustabil og forstyrrelsestolerante moser og lav er de viktigste artene.

Naturtypenivåer der økoklinen inngår i beskrivelsessystemet

Frostvirkning på marka (FM) er relevant for inndeling på naturtypenivåene livsmedium og natursystem.

Variabeltype

Variabeltype: N (naturlig trinndelt variasjon; økoklinal variasjon i vid forstand)

Variabelformel: FE4 (ikke-ordnet faktorvariabel med envalgsavkryssing; 4 trinn).

Økoklinuttrykk og trinndeling

Frostvirkning på marka (FM) har ett økoklinuttrykk og deles i fire trinn (faktornivåer; Tabell 1, Bilde 1–2). Frostvirkning på marka (FM) trinn Y1 mark uten eller med ubetydelig frostvirkning representerer ’normalsituasjonen’, mens de tre øvrige trinnene  er resultater av ulike geomorfologiske prosesser. En arealenhet kjennetegnes vanligvis ved stor effekt av maksimalt én av disse faktorene, slik at trinnene ikke overlapper.

Relevant skala

Frostvirkning på marka (FM) trinn Y3 flytjordsmark forekommer i alpine og arktiske områder som små flekker ned til 10 cm størrelse, mens trinn Y4 oppfrysingsmark kjennetegnes ved geomorfologiske strukturer som typisk har en utstrekning mellom 1 og 10 m. Forekomst av permafrost (trinn Y2) gir seg utslag på grovere skala. Økoklinen frostvirkning på marka (FM) gir dermed opphav til variasjon i artssammensetning over et skalaintervall anslagsvis fra 10 cm til 1 km (10–1–103 m).

Relasjon til andre økokliner

Frostvirkning på marka (FM) fanger opp viktige økosystemeffekter av periglasiale prosesser (se Artikkel 16 og 29 for detaljert beskrivelse av og forklaring på disse), først og fremst knyttet til landformenhetene flytjordsvalk (ML–8) og strukturmark (FP–3). Forekomst av frostvirkning på marka (FM) trinn Y3 flytjordsmark kan spille en rolle for variasjon langs høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV).

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

’Frostvirkning på marka’ er en presis beskrivelse av de fenomenene som adresseres gjennom økoklinen frostvirkning på marka (FM). Frostprosesser omtales også som periglasiale prosesser (Artikkel 29). Begrepet ’kryoturbasjonsprosesser’ adresserer mer spesifikt frostvirkning på marka (FM) trinn Y4 oppfrysingsmark.

Karakterisering av trinnene

Artikkel 16 innenholder en detaljert beskrivelse av trinnene langs frostvirkning på marka (FM) og drøfting av hvordan de periglasiale prosessene skaper flytjordsmark og oppfrysingsmark; se også beskrivelsene av landformenhetene flytjordsvalk (ML–8) og strukturmark (FP–3).

Sammenlikning av trinndeling i NiN med trinndeling i andre arbeider

Se Artikkel 16 for gjennomgang av relevante begreper.