Økoklinen gir uttrykk for tilførsel av jordvarme (geotermisk energi) utover det normale. Jordvarmeinfluert natur finnes både på land, i våre områder bare på Svalbard (hvor jordvarme gir opphav til varm kilde), og på havbunnen på den midtatlantiske ryggen, hvor varmt vann eller gass strømmer ut og gir opphav til varm havkildebunn.

Kort om økoklinen

Økoklinen jordvarme (JV) uttrykker graden av tilførsel av geotermisk energi (jordvarme) utover det normale for et gitt område (region, vannmassetype etc.). Jordvarmeinfluert natur finnes på land, i våre områder med vann som varmebærer (varm kilde), og på havbunnen (varm havkildebunn) med vann eller gass som varmebærere. Liksom variasjonen i graden av kildestyrke (konsentrert kildevannstilførsel) fra kildesentrum til kildeperiferi i sterk kaldkilde, varierer graden av jordvarmeinnflytelse fra sentrum til periferi i varm kilde og på varm havkildebunn.

Naturtypenivåer der økoklinen inngår i beskrivelsessystemet

Jordvarme (JV) er relevant for inndeling på natursystem-nivået.

Variabeltype

Variabeltype: Ø1 (økoklinal variasjon trinndelt på grunnlag av kontinuerlig variasjon, langs en kontinuerlig kompleks miljøgradient eller på grunnlag av variasjon langs en kontinuerlig artssammensetningsgradient med eller uten klar relasjon til miljøvariasjon).

Variabelformel: OE3 (ordnet faktorvariabel med envalgsavkryssing; 3 trinn).

Økoklinuttrykk og trinndeling

Jordvarme (JV) har ett økoklinuttrykk.

Definisjonen av varm kilde antyder behov for en tredeling av økoklinen, men det er uvisst om noen varme kilder i området som dekkes av NiN fyller kravet til jordvarme (JV) trinn 3 jordvarmeinfluert slik dette trinnet er definert i Tabell 1. I andre deler av verden finnes imidlertid varme kilder med temperatur over hele variasjonområdet som omfattes av jordvarme (JV) trinn 3 jordvarmeinfluert. Et fjerde trinn, jordvarme (JV) trinn 4 sterkt jordvarmeinfluert, er nødvendig for å beskrive variasjon innenfor varm havkildebunn, mellom [1] bunn på hvit havbunnsskorstein og [2] bunn på svart havbunnsskorstein.

Relevant skala

Jordvarmeinfluerte kildeområder [jordvarme (JV) trinn 2 svakt jordvarmeinfluert og trinn 3 jordvarmeinfluert] forekommer på Spitsbergen som et fåtall små ’øyer’ av varm kilde. På havbunnen finnes jordvarmeinfluert varm havkildebunn som også inkluderer jordvarme (JV) trinn 4 sterkt jordvarmeinfluert. Utstrekningen av jordvarmeinfluerte punktområder synes å være i intervallet 10 m – 1 km (101–103 m).

Relasjon til andre økokliner

Bortsett fra at jordvarme (JV) er en av mange økokliner som uttrykker energitilførsel [eksempler på andre økokliner er bevegelsesenergi (BE), dybderelatert lysvekking i vann (DL) og innstråling (IS)], har jordvarme (JV) ingen direkte relasjoner til andre økokliner. Jordvarmetilførsel følges imidlertid ofte av tilførsel av spesielle kjemiske forbindelser, også gasser (metan, hydrogensulfid etc.). Det er ikke kjent hvor sterk koblingen mellom disse miljøfaktorene er, og det er foreløpig uklart hvilken biologisk effekt den eller de kjemiske følgegradienten(e) til at jordvarme (JV) har for artssammensetningen. Det kan være behov for spesialtrinn for spesielle kjemiske miljøforhold, for eksempel langs økoklinen kalkinnhold (KA), betinget av jordvarmeinnflytelse.

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

Begrepet ’jordvarme’ gir en presis karakteristikk av økoklinen. Et alternativt begrep kunne vært ’geotermisk energitilførsel’.

Karakterisering av trinnene

Definisjonen av varm kilde er lagt til grunn for skillet mellom jordvarme (JV) trinn 1 uten jordvarmeinnflytelse og trinn 2 svakt jordvarmeinfluert. For at en kilde skal være en varm kilde kreves både at kildevannet har høyere temperatur enn på tilsvarende bunn/mark/vann i omgivelsene og at artssammensetningen avviker fra artssammensetningen i sterk kaldkilde i samme område. Skillet mellom jordvarme (JV) trinn 2 svakt jordvarmeinfluert og trinn 3 jordvarmeinfluert er tentativt, og der er uklart om et trinn 3 jordvarmeinfluert slik det er definert i Tabell 1 virkelig forekommer i landområder som dekkes av NiN. Grensa mellom jordvarme (JV) trinn 3 jordvarmeinfluert og trinn 4 sterkt jordvarmeinfluert er tilpasset forskjellen mellom de to kategoriene av havbunnsskorstein (IK–4), som plasseres til ulike grunntyper innenfor varm havkildebunn på grunnlag av forskjeller i jordvarme (JV).