En lokal basisøkoklin er den parallelle, mer eller mindre gradvise variasjonen i artssammensetning og miljøfaktorer (komplekse miljøgradienter) som kommer til uttrykk på en relativt fin skala i rommet, men som har en virkning som vedvarer over relativt lang tid. De mest typiske lokale basisøkoklinene gjenspeiler variasjon i bunn- og marksystemene.

Antallet lokale basisøkokliner i NiN versjon 1 er 38, med til sammen 82 økoklinuttrykk. Med økoklinuttrykk menes ulike trinndelinger av én og samme økoklin, det vil si variasjon betinget av samme prosess og i stor grad også samme enkeltmiljøfaktorer. Delingen i økoklinuttrykk er nødvendig fordi samme komplekse miljøgradient kan komme til uttrykk på til dels svært ulike måter i ulike typer av økosystemer og på ulike romlige skalaer.

Av de 38 lokale basisøkoklinene blir 30 benyttet til å beskrive variasjon på natursystem-nivået, 22 på livsmedium-nivået og 10 på landskapsdel-nivået (se Artikkel 1: Tabell 7–9). En fullstendig oversikt over lokale basisøkokliner, økoklinuttrykk og trinn langs disse finnes i Figur: Lokale basisøkokliner.

En lokal basisøkoklin er den parallelle, mer eller mindre gradvise variasjonen i artssammensetning og miljøfaktorer (komplekse miljøgradienter) som kommer til uttrykk på en relativt fin skala i rommet, men som har en virkning som vedvarer over relativt lang tid. De mest typiske lokale basisøkoklinene gjenspeiler variasjon i bunn- og marksystemene.

Lokale basisøkokliner er grundig beskrevet i Artikkel 1. I Artikkel 1: D3e; D3f drøftes det teoretiske grunnlaget for lokale basisøkokliner, i Artikkel 1: E6 knyttes lokale basisøkokliner til ulike naturtypenivåer, og Artikkel 1: G3a gir et overblikk over lokale basisøkokliner i NiN versjon 1.

Antallet lokale basisøkokliner i NiN versjon 1 er 38, med til sammen 82 økoklinuttrykk. Med økoklinuttrykk menes ulike trinndelinger av én og samme økoklin, det vil si variasjon betinget av samme prosess og i stor grad også samme enkeltmiljøfaktorer. Delingen i økoklinuttrykk er nødvendig fordi samme komplekse miljøgradient kan komme til uttrykk på til dels svært ulike måter i ulike typer av økosystemer og på ulike romlige skalaer. Det totale antallet trinn som de lokale basisøkoklinene (med alle økoklinuttrykkene) er delt opp i, er 360. En fullstendig oversikt over lokale basisøkokliner, økoklinuttrykk og trinn langs disse finnes i Figur: Lokale basisøkokliner.

Av de 38 lokale basisøkoklinene blir 30 benyttet til å beskrive variasjon på natursystem-nivået, 22 på livsmedium-nivået og 10 på landskapsdel-nivået (se Artikkel 1: Tabell 7–9).

De 38 lokale basisøkoklinene spenner over at stort mangfold av egenskaper og kan kategoriseres på flere ulike måter. Artikkel 1: Tabell 10 inneholder en oversikt over alle økokliner og hvordan de fordeler seg på kategorier etter mest framtredende egenskapene:

 1. Ressurstilgang
  1. Mineralnæring
  2. Substratstruktur og stoffomsetning
   1. Generelt
   2. Overveiende uorganiske substrater
   3. Overveiende organiske substrater
  3. Vann
  4. Lys og varme
 2. Forstyrrelse/suksesjon
  1. Forstyrrelsesintensitet
  2. Primær suksesjon
 3. Grunnleggende hevd

Det er bare én veg til lokale basisøkokliner:

 • Direkte valg av lokal basisøkoklin fra ei liste

For hver lokale basisøkoklin finnes en detaljert beskrivelse etter et standard oppsett, med spesiell vekt på hvordan økoklinen er trinndelt og hvilke kriterier som skiller trinnene.