Landformgruppa landformer knyttet til jordas indre krefter omfatter i alt åtte landformenheter. Fem av disse er direkte formet av jordas indre krefter: vulkan, muddervulkan, utstrømingsgrop, havbunnsskorstein og glintrand. For de tre siste landformenhetene (kalkrygg, sprekkedal og mudderdiapir) har jordas indre krefter spilt en avgjørende rolle for landformens utforming.

Kort om landformgruppa

Landformgruppa landformer knyttet til jordas indre krefter (IK) omfatter fem landformenheter som er direkte formet av jordas indre krefter (vulkan, muddervulkan, utstrømmingsgrop, havbunnsvulkan og glintrand) samt tre landformenheter der jordens indre krefter har spilt en avgjørende rolle for landformens utforming (kalkrygg, sprekkedal og mudderdiapir). Kalkrygg og sprekkedal er inkludert i denne landformgruppa fordi de forutsetter en bergrunnsstruktur betinget av spesifikke indre krefter (skyvedekker, foldinger og/eller oppsprekking av jordskorpa).

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Landformer knyttet til jordas indre krefter (IK) er viktige karakterdannende landformer i landskapshovedtypene slettelandskap og ås- og fjelltopplandskap. Landformene vulkan (IK–1) og glintrand (IK–5) kan være så store at de alene utgjør en arealenhet av ås- og fjelltopplandskap (for eksempel vulkanen Beerenberg på Jan Mayen; Bilde 1), mens kalkrygg (IK–6) og sprekkedal (IK–7) er mindre landsformer som likevel kan være karakterdannende innenfor slettelandskap [4] lavlandsslette.

Brattkanter knyttet til glintrand (IK–5) og kalkrygg (IK–6) kan være knyttet til landskapsdel-hovedtypen ras- og skredområder.

Muddervulkan (IK–2), utstrømmingsgrop (IIK–3), havbunnsskorstein (IK–4) og mudderdiapir (IK–8) er landformenheter med begrenset utstrekning, men som, i likhet med vulkan (IK–1) og kalkrygg (IK–6), har karakteristiske natursystem-typer assosiert med seg (se Tabell 1).

Variabeltype

Variabeltype: ST+SA+SB (sammensatt variabel som består av 7 enkeltvariabler; 4 tetthets- og konsentrasjonsvariabler, 1 trinndelt andelsvariabel og 2 binære enkeltvariabler).

Variabelformel: 4TO+A7+2B (4 tetthetsvariabler der antall landformenheter av gitt type innenfor arealenheten telles opp; én andelsvariabel for arealandel av kalkrygg (IK–6) registrert med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er; og to binære variabler, det vil si registrering av forekomst/fravær).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de sju landformenhetene som inngår i landformgruppa landformer knyttet til jordas indre krefter (IK) er gitt i Tabell 1.