Overgangen mellom hav og land er viktig, ikke bare økologisk, men også som et sted der landformer tæres av bølgeerosjon eller avsettes på grunn av at sand fra havdypet skylles på land. Landformgruppa landformer knyttet til kystprosesser omfatter fem landformenheter. Strandlinje og strandvoll markerer dagens og tidligere havnivåer; kystklippe, kystgrotte og rauk er skapt av bølgeerosjon i fast fjell. Disse landformene kan finnes langs dagens kystlinje og i hele det området som gjennom landheving har blitt tørt land.

Kort om landformgruppa

Overgangen mellom hav og land er viktig, ikke bare økologisk, men også som åsted for landformdynamikk. Berggrunn og løsmasser eroderes på grunn av bølgeerosjon, men bølgeenergi forårsaker også at løsmateriale omfordeles eller avsettes. Landformer knyttet til kystprosesser (KP) omfatter fem landformenheter, hvorav to (strandlinje og strandvoll) markerer havnivåer og de tre øvrige er distinkte landformer skapt av bølgeerosjon. Landformenhetene i landformgruppa landformer knyttet til kystprosesser (KP) finnes langs nåværende kystlinje og i hele området som gjennom landheving har blitt tørt land.

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Alle landformenheter i landformgruppa landformer knyttet til kystprosesser (KP) er viktige som karakteriserende elementer i typer på landskapsnivået, først og fremst typene strandflaten, fjord- og dallandskap [2] åpent fjordlandskap og [3] nedskåret fjordlandskap og ås- og fjelltopplandskap [2] øy- og sundlandskap.

Landformenhetene strandvoll (KP–2) og kystgrotte (KP–4) er assosiert med spesifikke hovedtyper på natursystem-nivået, henholdsvis kystnær grus- og steinmark og grotte, og inngår i beskrivelsessystemene for disse.

Variabeltype

Variabeltype: ST+SA (sammensatt variabel som består av 5 enkeltvariabler; 4 tetthets- og konsentrasjonsvariabler og en trinndelt andelsvariabel).

Variabelformel: 2TO+2TL+A7 [4 tetthetsvariabler der antall landformenheter av gitt type innenfor arealenheten telles opp (to av disse angis på logaritmisk skala) og én andelsvariabel for arealandel med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er)].

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de fem landformenhetene som inngår i landformgruppa landformer knyttet til kystprosesser (KP) er gitt i Tabell 1.