Objektgruppa fremmede gjenstander omfatter løse eller fastmonterte gjenstander av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier, som mennesker har plassert i økosystemer hvor de ikke naturlig hører hjemme. Fremmede gjenstander har ikke først og fremst interesse fordi de har betydning for det biologiske mangfoldet, men fordi de kan ha betydning for vurdering av områders verdi i ulike forvaltningssammenhenger (uberørt eller påvirket natur).

Kort om objektgruppa

Objektgruppa fremmed gjenstand (FG) omfatter to kategorier (objektenheter) av sammensatte livsmedium-objekter som består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier. For å være en fremmed gjenstand (FG) må en gjenstand fungere som et ’fremmedelement’ i natursystemet der den forekommer (det vil si at den ikke naturlig hører hjemme der), den må være plassert der på grunn av menneskeaktivitet, og den må ha en viss størrelse. Forekomster av fremmed gjenstand (FG) har ikke først og fremst interesse på grunn av effekter på det biologiske mangfoldet, men som grunnlag for verdisetting av områder.

Naturtypenivåer der objektgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Fremmede gjestander (FG) inngår i den generelle delen av beskrivelsessystemet for alle natur- og kulturmarkshovedtyper på natursystem-nivået.

Variabeltype

Variabeltype: ST (sammensatt variabel som består av 2 tetthets- eller konsentrasjonsvariabler).

Variabelformel: 2TO (opptelling av antallet objektenheter av gitt kategori i arealenheten).

Definisjon og objektenheter

Svært mange arealenheter av natursystemtyper inneholder, som resultat av menneskers aktiviteter, små objekter som i prinsippet faller inn under definisjonen av fremmed gjenstand (FG). Eksempler er plastposer (Bilde 3), plastflasker, stolper (Bilde 2), utrangerte husholdningsmaskiner (Bilde 1), bilvrak og skipsvrak. Vanligvis er det sammenheng mellom hvor store slike objekter er og hvor raskt de brytes ned; små fremmede gjenstander brytes raskere ned enn store. For at det skal ha noen hensikt å typifisere et objekt som fremmed gjenstand (FG) og registrere den som tilstandsegenskap ved en arealenhet, må objektet ha en viss størrelse og en viss forventet varighet. Fremmed gjenstand (FG), er derfor, motivert av hensiktsmessighet, definert som følger:

  • En fremmed gjenstand (FG) er et sammensatt livsmedium-objekt som består av sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier, som gjennom menneskers aktivitet er plassert i et natursystem der objektet ikke naturlig hører hjemme, som ikke er stort nok til å utgjøre en arealenhet av konstruert natur på natursystem-nivået men som har en største utstrekning på 2 meter eller mer og/eller har en masse på over 50 kg, som uten menneskers inngripen har en forventet varighet på stedet på 25 år eller mer; og som ikke faller inn under definisjonen av kulturspor (KS).

Objektgruppa fremmed gjenstand (FG) omfatter to objektenheter (Tabell 1), som skilles på grunnlag av om de er løse eller fast montert til marka.

Utbredelse og forekomst

Objekter i objektgruppa fremmed gjenstand (FG) forekommer overalt der mennesker har utøvd eller utøver sine aktiviteter, fra den dypeste havbunn til de høyeste fjell. Konsentrasjonen av fremmede gjenstander er størst på land; nær veger og andre transportårer og nær befolkningskonsentrasjoner i sin alminnelighet.

Relasjon til andre objektgrupper

Definisjonen av fremmed gjenstand (FG) har mange elementer felles med definisjonen av kulturspor (KS). Uten det siste leddet i definisjonen av fremmed gjenstand (FG) ville en del objekter kommet inn under definisjonene av begge objektgruppene. Kulturspor (KS) kjennetegnes imidlertid ved ofte(st) ikke å bli oppfattet som ’fremmed’ i forhold til natursystemet objektet forekommer i, men heller som en ’naturlig’ del av et helhetlig høstingslandskap [som for eksempel rydningsrøys (KS–1), styvingstre (KS–8) og uthusbygning (KS–26) av ubehandlet tømmer]. Dette skyldes nok først og fremst at kulturspor (KS) omfatter objekter som består av svakt eller moderat modifiserte livsmedier mens fremmed gjenstand (FG) omfatter sterkt modifiserte eller syntetiske livsmedier.

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

Begrepet ’fremmed gjenstand’ er valgt for å markere at objekter i denne objektgruppa ikke oppfattes som ’naturlig’ hjemmehørende i det natursystemet der de forekommer.