Med objektinnhold menes naturvariasjon relatert til forekomst av spesifikke naturobjekter på et lavere naturtype-nivå, inkludert spesielle biologiske, geologiske eller andre forekomster som ikke omfattes av noe naturtypenivå i NiN.

En fullstendig oversikt over objektgruppene og objektenhetene de inneholder, finnes i Figur: objektinnhold.

Med objektinnhold menes naturvariasjon relatert til forekomst av spesifikke naturobjekter på et lavere naturtype-nivå, inkludert spesielle biologiske, geologiske eller andre forekomster som ikke omfattes av noe naturtypenivå i NiN.

Objektinnhold er grundig beskrevet i Artikkel 1. I Artikkel 1: D3i; D3j drøftes det teoretiske grunnlaget for objektinnhold som kilde til variasjon, i Artikkel 1: E6 knyttes objektinnhold til ulike naturtypenivåer, og Artikkel 1: G3e gir et overblikk over objektinnhold i NiN versjon 1.

Antallet objektgrupper for tilstandsrelevant objektinnhold i NiN versjon 1 er 6. Hver objektgruppe inneholder flere objektenheter. Hver objektenhet er en kategori av sammensatte livsmedium-objekter, det vil si en karakteristisk mosaikk av livsmedier som inngår som viktige objekter i naturtyper på grovere generaliseringsnivå (først og fremst på natursystem-nivået), for eksempel store frittstående trær i kulturmarkseng, hule trær i fastmarksskogsmark og liknende. Objektinnhold er ikke trukket inn ved beskrivelse og karakterisering av de enkelte hovedtypene på andre naturtypenivåer enn på natursystem-nivået i NiN versjon 1.

To av objektgruppene for sammensatte livsmedium-objekter, fremmed gjenstand (FG) og kulturspor (KS), inneholder objekter uten direkte betydning for artsmangfoldet, men er tatt med fordi de er viktige for å karakterisere arealenheter. Til sammen inneholder disse to objektgruppene 32 objektenheter, mens til sammen 20 objektenheter inngår i de fire øvrige objektgruppene. En fullstendig oversikt over objektgruppene og objektenhetene de inneholder, finnes i Figur: objektinnhold.

Objektinnhold inngår sammen med tilstandsøkokliner i begrepet ”tilstandsvariasjon”, og objektgruppene kan derfor kategoriseres på samme måte som tilstandsøkoklinene (se Artikkel 1: Tabell 12).

Det er bare én veg til objektinnhold:

  • Direkte valg av objektgruppe fra ei liste

For hver objektgruppe finnes en detaljert beskrivelse etter et standard oppsett, med spesiell vekt på hvilke objektenheter gruppa inneholder og hvilke kriterier som kjennetegner objektenhetene.