Landformgruppa avsetningsformer knyttet til rennende vann omfatter i alt seks landformenheter hvorav fire er formet av elver som har avsatt materiale i eller langs elveløp (elveslette, elvevifte, elvebanke og levé) og to dannes der elva renner ut i en innsjø eller havet (delta og leirslette).

Kort om landformgruppa

Landformgruppa avrenningsformer knyttet til rennende vann (AR) omfatter seks landformenheter, formet av elver ved avsetning av elvetransportert materiale i eller langs elveløpet (elveslette, elvevifte, elvebanke, levé) eller der elveløpet møter en innsjø eller havet (delta, leirslette).

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Avsetningsformer knyttet til rennende vann (AR) er særlig viktige som karakterdannende landfomer i landskapshovedtypene fjord- og dallandskap og slettelandskap. Landformen delta omfatter både aktive og inaktive deltaområder; aktive deltaområder tilsvarer landskapsdel-hovedtypen aktivt delta. Alle landformer i denne landformgruppa er knyttet til landskapsdel-hovedtypen elveløp, men bare elvebanke (AR–5) og levé (AR–6) har en utstrekning som gjør dem egnet til å karakterisere variasjon innenfor et elveløp. De øvrige landformenhetene i landformgruppa avsetningsformer knyttet til rennende vann (AR) beskriver større landformer som elveløp er plassert i eller passerer gjennom.

Variabeltype

Variabeltype: SA+SB (sammensatt variabel som består av 6 enkeltvariabler; 5 trinndelte andelsvariabler og 1 binær enkeltvariabel).

Variabelformel: 5A7+B (5 andelsvariabler for arealandeler av gitte landformenheter registrert med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er; og en binær variabel, det vil si registrering av forekomst/fravær).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de seks landformenhetene som inngår i landformgruppa avsetningsformer knyttet til rennende vann (AR) er gitt i Tabell 1.