Landformgruppa breformer (BF) kan deles inn i sju landformenheter som bestemmes av terrengets form og breens historie: platåbre, botnbre, dalsidebre, dalbre, sammensatt bre, regenerert bre og kalvende bre. Breenes størrelse endrer seg når forholdet mellom snøtilgang om vinteren og avsmelting om sommeren endrer seg. Fordi klimaet har blitt varmere gjennom de siste 150–250 år (og særlig de aller siste tiårene), smelter nå norske breer tilbake. Den største breen i Norge i dag er Austfonna nordøst på Svalbard (8492 km2). Den største breen på fastlandet er Jostedalsbreen (487 km2).

Kort om landformgruppa

En breoverflate er i seg sjøl en karakteristisk overflateform (landform). På grunnlag av terrengets form og breens historie blir sju landformenheter utskilt innenfor landformgruppa breformer (BF). Breenes utstrekning endrer seg hele tiden fordi forholdet mellom snøtilgangen om vinteren og avsmeltingen om sommeren endrer seg, fra år til år og over lengre tid. På grunn av at klimaet har blitt varmere gjennom de siste 150–250 årene, har norske breer smeltet sterkt tilbake. Den største breen i Norge i dag er Austfonna nordøst på Svalbard (8492 km2). Den største breen på fastlandet er Jostedalsbreen (487 km2).

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Landformenhetene i landformgruppa breformer (BF) er også arealenheter på natursystem-nivået, tilhørende natursystem-hovedtypen snø- og isdekt fastmark. Breformer (BF) er viktige karakteriserende elementer (og inngår i beskrivelsesystemet for) hovedtyper på landskapsnivå. På det norske fastlandet er breer først og fremst knyttet til ås- og fjelltopplandskap [5] småkupert høyfjellslandskap og [6] kupert høyfjellslandskap, men store platåbreer kan danne et slettelandskap som tilhører grunntypen [6] høyfjellsvidde.

Variabeltype

Variabeltype: SA (sammensatt variabel som består av 7 tetthets- og konsentrasjonsvariabler).

Variabelformel: 7A7 (sju andelsvariabler for arealandel av ulike breformer i arealfiguren; avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av en breform uansett hvor lav arealendel denne har).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de sju landformenhetene som inngår i landformgruppa breformer (BF) er gitt i Tabell 1.