Vann som fryser til is utvider seg, og virker da med stor kraft på det materialet vannet/isen er i kontakt med. Dette resulterer i forskjellige frostformer, som er samlet i landformgruppa landformer knyttet til frostprosesser. De tre landformenhetene for blokkmark og grusmark (forvitringsblokkmark, oppfrysingsblokkmark og forvitringsgrusmark) kan dekke store områder i høyfjellet og på Svalbard. Hver enkelt av de fire andre landformenhetene (strukturmark, pingo, steinbre, iskilepolygon) er forholdsvis små, men strukturmark kan dekke et stort areal ved at små enheter repeteres og bygger opp sammensatte landformenheter.

Kort om landformgruppa

Vann som fryser til is utvider seg og øver en sterk kraft på materialet vannet eller isen kommer i kontakt med. Frostprosesser (periglasiale prosesser) gir opphav til en gruppe mer eller mindre distinkte landformer (frostformer) som er samlet i landformgruppa landformer knyttet til frostprosesser (FP). De tre landformenhetene for blokkmark og grusmark (forvitringsblokkmark, oppfrysingsblokkmark og forvitringsgrusmark) kan dekke større områder, de fire andre landformenhetene består av mindre enheter (strukturmark) eller små mosaikkelementer som kan repeteres over større områder og bygge opp sammensatte landformenheter med betydelig arealutstrekning.

Naturtypenivåer der landformgruppa inngår i beskrivelsessystemet

Landformenhetene i landformgruppa landformer knyttet til frostprosesser (FP) er viktige karakteriserende elementer i landskapstyper knyttet til alpine og arktiske områder, først og fremst slettelandskap [6] høyfjellsvidde og ås- og fjelltopplandskap [5] småkupert høyfjellslandskap. Med unntak for steinbre (FP–5), som er knyttet til hellende terreng, er landformenhetene i landformgruppa landformer knyttet til frostprosesser (FP) først og fremst knyttet til flatt eller svakt hellende terreng. Rikelig tilgang på vann, særlig om høsten, forsterker frostprosessene.

Flere av landformenhetene i landformer knyttet til frostprosesser (FP) er assosiert med spesifikke hovedtyper på naturtypenivåene landskapsdel og natursystem (se kommentarer i Tabell 1).

Variabeltype

Variabeltype: ST+SA (sammensatt variabel som består av 6 enkeltvariabler; én tetthets- og konsentrasjonsvariabel og 5 trinndelte andelsvariabler).

Variabelformel: TO+5A7 [én tetthetsvariabel der antall pingoer innenfor arealenheten telles opp; de seks andelsvariablene brukes for å angi arealandel av ulike frostbetingete landformer i arealfiguren med avkryssingsterskel 0, det vil si at verdi = 1 indikerer forekomst av landformenheten uansett hvor lav arealendelen er).

Definisjoner og landformenheter

Definisjoner av de sju landformenhetene som inngår i landformgruppa landformer knyttet til frostprosesser (FP) er gitt i Tabell 1.