Økoklinen høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) uttrykker variasjon i fjellet mellom snøbeskyttete heier som er dominert av dvergbusker og heier som er dominert av gras. Årsaken til denne forskjellen er ikke skikkelig undersøkt, men har sannsynligvis å gjøre med forskjeller i temperatur (grasheier finnes for det meste høyere over havet enn dvergbuskheier) og at jorda er mer ustabil (påvirket både av jordflyt og oppfrysing) der det finnes grasheier.

Kort om økoklinen

Økoklinen høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) uttrykker kompleks variasjon innenfor fjellhei (natursystem-hovedtypen fjellhei og tundra) mellom dvergbuskdominerte snøbeskyttete heier, hovedsakelig i lavalpin bioklimatisk sone (LA),  og grasdominerte snøbeskyttete heier, hovedsakelig i mellomalpin bioklimatisk sone (MA). Foruten et element av regional, temperaturbasert variasjon (sommervarme og vekstsesonglengde), er sannsynligvis er også andre faktorer viktige for variasjon langs økoklinen, for eksempel jordustabiliteten som øker med økende høyde over havet.

Naturtypenivåer der økoklinen inngår i beskrivelsessystemet

Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) er relevant for inndeling på natursystem-nivået.

Variabeltype

Variabeltype: Ø1 (økoklinal variasjon trinndelt på grunnlag av kontinuerlig variasjon, langs en kontinuerlig kompleks miljøgradient eller på grunnlag av variasjon langs en kontinuerlig artssammensetningsgradient med eller uten klar relasjon til miljøvariasjon).

Variabelformel: OE2 (ordnet faktorvariabel med envalgsavkryssing; 2 trinn).

Økoklinuttrykk og trinndeling

Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) har ett økoklinuttrykk. Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) er en ’spesialøkoklin’ som fanger opp dårlig forstått variasjon innen snøbeskyttet hei [se Artikkel 15 og særlig Artikkel 15: Fig. 3 for drøfting av miljøfaktorer som varierer langs høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV)], fra dvergbuskdominerte heier på lavere høydenivåer til tørrgrasheier (Bilde 1–2). Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) deles i to trinn (Tabell 1).

Relevant skala

Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) fanger opp dårlig forstått variasjon i artssammensetning (og miljøforhold) på grov romlig skala (nær regional skala) i fjellet; det vil si på romlige skalaer mellom 1 og 10 km (103–104 m). Lokalt forekommer imidlertid tørrgrasheier også i lavalpin bioklimatisk sone i mosaikk med dvergbuskheier, på romlige skalaer ned til 10 m (101 m).

Relasjon til andre økokliner

Variasjon langs høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) faller i noen grad sammen med variasjon i snødekkevarighet. Relasjoner mellom høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) og snødekkebetinget vekstsesongreduksjon (SV) er drøftet i Artikler 15 og 16. Høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) trinn 1 dvergbuskhei og trinn 2 tørrgrashei faller til dels sammen med grensa mellom bioklimatiske soner: boreale og alpine områder (BS–A) trinn A5 lavalpin sone (LA) og trinn A6 mellomalpin sone (MA), men tørrgrasheier forekommer under spesielle forhold (usikkert hvilke) i lavalpin sone (Nordhagen 1943, Dahl 1957).

Drøfting av, og kommentarer til, sentrale begreper

Begrepet ’høyderelatert vekstsesongreduksjon’ er konstruert for å sette navn på en viktig gradient i artssammensetning og vegetasjonsfysiognomi som er forårsaket av dårlig kjente miljøforhold.

Karakterisering av trinnene

De økologiske årsakene til variasjon langs økoklinen høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV) (forskjellen mellom trinn 1 dvergbuskhei og trinn 2 tørrgrashei) er uklare [se Artikler 15 og 16 for drøfting av årsaker til variasjon langs høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV)].

Sammenlikning av trinndeling i NiN med trinndeling i andre arbeider

’Dvergbuskhei’ og ’tørrgrashei’ er vel innarbeidete begreper, som beskriver dominerende livsform på hvert av de to trinnene langs høyderelatert vekstsesongreduksjon i arktisk-alpine områder (HV).