Omfatter åpen myr med klart preg av ekstensiv hevd, først og fremst slått. Dette er åpen jordvannsmyr med relativt jevn overflate uten, eller med svake, myrstrukturer. Fastmatter dominerer og artene er relativt jevnt fordelt. Feltsjiktet er dominert av graminider og urter. Myr som er i bruk mangler vedvekster, men busker og trær kom­mer inn fra kantene når bruken opphører. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av brunmoser og andre teppedannende moser.

Økologisk karakteristikk

Myr som tilføres mineraler fra kalkrikt jordvann (pH >6) og som gjennom lang tid har vært brukt til slått eller spredt beite. V9-C-3 forekommer først og fremst i områder med kalkrik grunn, f.eks. i tilknytning til kalkrike kilder. Vanligvis høy produksjon og stort artsmangfold i felt- og bunnsjikt. Bruken av kalkrike myrer til slått og spredt beite var utbredt over store deler av landet, og typen dekte betydelige arealer i høyerelig­gende strøk. Disse arealene har nå i stor grad mistet sitt semi-naturlige preg og må da typifiseres som V1. V1 og V9 har mange arter felles og disse typene er vanskelige å skille særlig når skjøtselen er opphørt. Historisk dokumentasjon gir støtte, og er ofte nødvendig, for sikker identifikasjon av opprinnelige slåttemyrer. V9-C-3 skilles fra kalkfattigere slåttemyrer ved forekomst av kalkkrevende arter. Ved for sterkt beite tråkkes myra i stykker slik at den opphører som torvproduserende system.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. Flyfoto: Farge oftest gulbrun eller mørkt grønn, avhengig av når på året fotoet er tatt. Tekstur meget jevn, men gjengroing med kratt gir variasjon i teksturen og ofte middels grønn farge. Farge og tekstur varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto fremstår typen som åpne områder med jevn struktur, og den kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt opp mot fjellet.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i indre og midtre deler av landet.

Viktigste forvekslingstyper