Svak varmkilde er karakteristiske konvekse eller mer sjelden terrasseformede sinterformer bestående av kalkavsetninger. Kildene forekommer noen få steder på Svalbard og er oftest helt vegetasjonsløse, eller med moser i kildevannet.

Økologisk karakteristikk

Kun et fåtall varme kilder er registrert i Norge i to mindre områder ved Bockfjorden på Svalbard. Varme kilder karakteriseres ved varmt kildevann som føres opp til jordoverflata. Kildevannet er kalkholdig og kalk felles derfor ut som kalktuff, som gir kildene en spesiell geomorfologi (sinterterrasser). I området rundt de varme kildene påvirkes vegetasjonen av det oppvarmede vannet og flere varmekrevende arter kan forekomme i området rundt kildene. Skiller seg fra klar varmkilde ved å være mindre jordvarmeinfluert (temperaturøkning 2–10 °C).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Ligger i hellende terreng. Terrasser med kalktuff og grønn mosedominert vegetasjon skiller mot omgivende tundravegetasjon.

Utbredelse og regional fordeling

MATZ.

Viktigste forvekslingstyper