Ombrotrofe myrflater består av myr med svært artsfattig feltsjikt og et betydelig innslag av vedvekster på tuer. Bunnsjiktet er velutviklet og domineres av torvmoser. Busksjikt mangler, men furu kan danne tresjikt.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten finnes på næringsfattig, dyp torv der overflatelaget får all sin mineralnæring fra nedbøren. Forekommer vanligvis i flatt eller svakt skrånende terreng på høymyr, oseaniske nedbørsmyrer og planmyr. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider, men lyngarter dominerer på tuene, og torvmoser i bunnsjikt. Skiller seg fra jordvannsmyr (V1) ved mangel på arter som indikerer jordvann.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkninger. Flyfoto: Farge som regel brun til mørk grønn; lys brun ved høyt innslag av gras eller lyse torvmoser. Tuer gir karakteristisk veksling i tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto fremstår typen med karakteristiske strukturer på høymyr, men ved kysten som åpne områder med jevn struktur som kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-NB, O3-C1, men mest i SB-MB, O3-OC.

Viktigste forvekslingstyper