Nye våtmarker med opprinnelse i sterkt endrede fastmarkssystemer. Trolig oppstått etter anlegg av veg. ST: Malvik: Vannasaga.

Våtmark som har oppstått etter et inngrep i et sterkt endret fastmarkssystem. Kartleggingsenheten forekommer på permanent våt mark og preges av gradvis økning i våtmarksvegetasjon dominert av graminider eller urter, og med varierende dekning av torvmoser (torvakkumulasjon) eller andre moser.

Økologisk karakteristikk

Ny våtmark med opprinnelse i sterkt endrete fastmarkssystemer omfatter våtmarkssystemer som har oppstått gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark. Typen kan oppstå når grunnvannsnivået i et område endres, for eksempel ved veibygging eller lignende inngrep, og påfølgende forsumping på grunn av stagnerende vann. Fra sterkt endret mark med varierende vegetasjonsdekning etableres etter hvert våtmarksvegetasjon, men akkumulering av arter er lite forutsigbar og varierer med de økologiske forholdene på stedet og annen våtmarksvegetasjon i nærheten. Ny våtmark både med og uten torvakkumulasjon (dominert av torvmoser i bunnsjiktet) inngår i kartleggingsenheten. Utgangspunktet er ulike typer sterk endret mark og dette skiller typen fra andre nye våtmarkstyper. Det er liten kunnskap om variasjon i artssammensetning og derfor er heller ingen tabell med diagnostiske arter tatt med.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng, som regel små arealer.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper