Tresjikt dominert av gran, bjørk, orearter og/eller vier-arter. Busksjiktet kan være velutviklet eller mangle. Graminider med innslag av urter preger feltsjiktet. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser med innslag av andre bladmoser.

Økologisk karakteristikk

Kartleggingsenheten består av skogkledd myr og annen våt skogsmark på torv, ofte med betydelig innslag av humusholdig mineraljord ("sumpjord"), som får tilførsel av mineraler fra jordvann med høyere pH enn i V2-C-1, eller som påvirkes av flomvann eller kildevann. Forekommer ofte i kanten av større myrer, i tilknytning til intermediære kilder, ved innsjøer eller i andre områder med periodevis høy vannstand. I lavlandet dekker kartleggingsenheten små arealer, i høyereliggende strøk kan den dekke betydelige arealer på grunn torv. Artssammensetningen er dominert av myrarter med innslag av arter med tyngdepunkt nær eller i ferskvann og på fastmark. Det er større artsmangfold i feltsjiktet enn i V2-C-1, spesielt av graminider. Innslag av urter og vedvekster (vier-arter) er vanlig. Det er stort artsmang­fold av moser, hovedsakelig torvmoser, men også med innslag av andre bladmoser (bl.a. skogsmoser).

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer i flatt terreng, i forsenkninger og i slake helninger. På flyfoto framstår typen ofte som områder med glissen skog i kanten av myrer eller i skogsterreng. Flyfoto: Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest lys grønn når furu dominerer og middels grønn ved bjørkedominans. Variasjon i tresjiktet gir også opphav til variasjon i tekstur. Tuedannelse ofte synlig i åpne partier på flyfoto. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet i BN-NB, O3-C1, men mindre vanlig i BN.

Viktigste forvekslingstyper