Myr med tydelige grøfter. Myrene har oftest et tresjikt dominert av furu, bjørk og/eller gran, men de kan også være uten tresjikt. Feltsjiktet domineres av graminider og lyngvekster. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser.

Økologisk karakteristikk

 Grøftet torvmark omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark, først og fremst åpne myrer, men også kilder, der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort, for eksempel fra grøftet myrflate i retning myr- og sumpskogsmark. Endringene i artssammensetning på grøftet myr skjer gradvis ettersom myra tørrlegges og nedbrytning av torv starter. Grøftet myr vil likevel i lang tid beholde et tydelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomst av dyp, omdannet torvjord, grøfter, og til dels ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner. Etter hvert vil busk- og tredekning øke, og kunne danne striper med skog langs grøftene. Over tid kan systemet endres så mye at det ikke lenger kan karakteriseres som våtmark. Et areal typifiseres som grøftet torvmark inntil et funksjonelt fastmarkssystem er utviklet, for eksempel fastmarksskogsmark (T4). Grøftet kalkfattig jordvannsmyr skilles fra grøftet kalkrik jordvannsmyr ved mangel på sterkt intermediære og kalkkrevende arter, og fra grøftet nedbørsmyr ved forekomst av jordvannsindikatorer. Grøftet kalkfattig jordvannsmyr er ofte tilplantet, eller grøftet for oppdyrking. Merk at det er en vurdering av inngrepsintensiteten og ikke den aktuelle artssammensetningen alene som er grunnlaget for å avgjøre hovedtypetilhørighet, og at et areal skal typifiseres som V12 fra det øyeblikk inngrepet har skjedd, selv om endringer i artssammensetningen henger etter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Finnes oftest i flatt terreng. Store grøfter i åpen myr synes oftest tydelig i flybilder, men kan være vanskelige å se dersom myra er skogdekt.

Utbredelse og regional fordeling

BN-NB, O3-C1.

Viktigste forvekslingstyper