Myr med feltsjikt dominert av graminider og urter. Spredte trær og kratt hovedsakelig av gran, bjørk eller vierarter. Bunnsjikt dominert av brunmoser (andre bladmoser enn torvmoser).

Økologisk karakteristikk

Myr nær fastmark eller kilder, eller på grunn torv, som tilføres mineraler fra jordvann og kildevann med pH >6. Vanligvis stort artsmangfold i feltsjiktet, både av graminider og urter. Brunmoser som myrstjernemose, rød-makkmose og stormakkmose dominerer i bunnsjiktet. Stort innslag av fastmarksarter (f.eks. fra skog eller hei). Forekommer først og fremst i på baserik grunn. I lavlandet ofte i tilknytning til rike kilder eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks. Kan utgjøre store deler av myrkomplekser i høgereliggende strøk, gjerne på bakkemyr.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i lavlandet, der hovedsakelig i flatt terreng eller i forsenkinger. Større forekomster i høgereliggende strøk, gjerne i hellende terreng. FF: Oftest middels grønn farge og jevn tekstur som varierer med innslaget av busker og trær. Tekstur og farge varierer noe innen regioner. På kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen fra andre åpne områder på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, vanligst i MB-LA. Små forekomster i BN. Sjelden på Sørlandet og Sørvestlandet på grunn av små arealer med baserik grunn.

Viktigste forvekslingstyper