Djupe kilder med tydelig torvdannelse. Vegetasjonen er mosedominert Og feltsjiktet varierer, fra manglende til svært frodig. Graminider er vanligst i feltsjiktet, mens relativt få urter inngår, og øker mot kildekanten.

Økologisk karakteristikk

 Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant mot intermediær og middelsrik myr. Selve kilden er karakterisert av et teppe av moser dominert av arter som teppekildemose og kaldnikke (i høyereliggende strøk). Større forekomst av torvmoser skiller mot V-C-2. Typen er en torvmarkskilde, dvs. et konsentrert vannframspring omgitt av torvmark, i motsetning til grunnkilder som er omgitt av fastmark. Kildeurt og mjølker er de vanligste karplantene. Ellers er det stor variasjon i artssammensetning og mange arter er felles med intermediær myr.

Intermediær torvmarkskilde i nordboreal sone. Op: Øystre Slidre: Gravfjellet

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.

Utbredelse og regional fordeling

Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet.

Viktigste forvekslingstyper