Myr med feltsjikt dominert av graminider og med innslag av urter. Spredte trær og kratt av bjørk, gran, gråor eller vierarter kan forekomme. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser, med innslag av andre bladmoser.

Økologisk karakteristikk

Myr nær fastmark eller kilder, eller på grunn torv, som tilføres mineraler fra jordvann og kildevann med pH 5-6. Høyt artsmangfold, spesielt av graminider, med betydelig innslag av fastmarksarter (arter som kjennetegner skog og/eller hei) og av urter; vedvekster spiller mindre rolle. Stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser, men også innslag av andre bladmoser. I lav­landet forekommer kartleggingsenheten gjerne nær intermediære kilder og mer diffuse grunnvanns­fremspring, f.eks. sig fra omkringliggende fastmark eller i lagg og dråg på høymyrkompleks.

Myrkant har dominans av arter som også finnes på fastmark (f.eks. skogsarter på tuer), eller som ofte er knyttet til fastmarksnære deler av myra. Myrkantvegetasjon kan imidlertid dekke store deler av, eller hele myrer. Myrflate domineres av arter som mangler på fastmark og som typisk skyr fastmarksnære deler av myra. Merk at det også finnes regional variasjon i artenes fordeling på myrkant og myrflate; noen typiske myrflatearter på Østlandet er indifferente på Vestlandet, bl.a. rome, bjørneskjegg og klokkelyng. Merk også at noen typiske myrflatearter er knyttet til de våteste partiene på myr, og derfor kan mangle i fastmatte- og tuedominerte myrer, f.eks. sivblom og hvitmyrak.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Dekker små arealer i lavlandet, hovedsakelig i flatt terreng eller i forsenkinger. Større forekomster i høgereliggende terreng, der også i slake helninger. Flyfoto: Oftest middels grønn, med tekstur som varierer med innslaget av busker og kildepåvirkning. Tekstur og farge varierer noe innen regioner. Nær kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen fra andre åpne områder på flyfoto.

Utbredelse og regional fordeling

Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i MB-LA og med små forekomster i BN.

Viktigste forvekslingstyper