Består av sumpskog med et velutviklet tresjikt av svartor. Feltsjikt er frodig og har nærings- og fuktighetskrevende arter. Typisk er også gamle trær med sokler og det er ofte vannspeil mellom tuer og tresoklene. Innslag av salttolerante urter og gress karakteriserer kartleggingsenheten, som også har et dårlig utviklet bunnsjikt.

Økologisk karakteristikk

Kantskog langs beskyttede havstrender, som oftest i godt skjermete bukter og viker. På marine løsmasser med direkte tilknytning til saltvann eller brakkvann. Ofte noe tangpåleiring mot strandsiden som gir god tilgang på næring. Svartor dominerer i tresjiktet, og høyvokste og næringskrevende urter i feltsjiktet. Mjødurt, humle, fredløs, myrmaure og sverdlilje er vanlige arter. Typen er karakterisert av klourt og innslag av nitrofile arter, f.eks. åkersvinerot og stornesle. Innslag av bregner og store starrarter som langstarr og slakkstarr.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

I flatt terreng ved skjermede viker og bukter. Flyfoto: Tett tresjikt gir lys til normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.

Utbredelse og regional fordeling

Spredt langs kysten av Sørøst-Norge, men forekommer sporadisk nord til Nordmøre (disse er dårlig undersøkt). BN-SB, O3-O1.

Viktigste forvekslingstyper