Permanent våt mark i snøleier i fjellet. Feltsjiktet består kun av spredte gramindier og urter, mens bunnsjiktet er mosedominert. Ustabil jord med jordflyt er vanlig og det er også oftest mye naken stein og grus.

Grunntype: 8

Økologisk karakteristikk

Kalkrikt seint kildesnøleie er snøleier på kalkrik, permanent overrislet mark i fjellet. Typen finnes nedenfor store snøfonner og tilføres smeltevann fra disse gjennom store deler av vekstsesongen. Seine kildesnøleier tilføres vann med svake til temmelig sterke kildeegenskaper, dvs. permanent tilførsel av friskt oksygenrikt vann med jevn temperatur og kjemisk sammensetning. I lavalpin finnes kartleggingsenheten gjerne i konkave forsenkninger i terrenget, men høyere opp kan den dekke større arealer også i flatt eller skrånende terreng. Seine snøleier smelter ut relativt seint i sesongen (15-30 døgns vekstsesongreduksjon) og kjennetegnes ellers ved at mange karplanter mangler og at jordflyt er meget vanlig. Skilles fra kalkfattige våtsnøleier ved forekomst av kalkkrevende arter. Den stadige tilførselen av friskt kildevann og langvarig snødekke gir en artssammensetning med sterkt innslag både av snøleiearter og arter typisk for kilde. Permanent vannmetning skiller mot snøleier på fastmark. Relativt rask nedbrytning grunnet rikelig tilførsel av friskt smeltevann, og bortvasking av organisk materiale medfører lavt innhold av organisk materiale og derfor ikke torvdannelse.

Terreng- og flyfotokarakteristikk

Flatt terreng eller skrånende flater og forsenkninger i terrenget, ofte nedenfor snøfonner.

Utbredelse og regional fordeling

LA-MA, O3-C1. Vanligst i øvre del av lavalpin og mellomalpin sone, kun spredt i høyalpin. Vanligst i oseaniske fjell.

Viktigste forvekslingstyper